KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu obiektów

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorzanach (dalej OSP) informuje, że:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz  e RODO, w obiektach Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń  w postaci monitoringu wizyjnego.

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiektach OSP.

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez OSP.

Udostępnienie danych możliwe jest jedynie  podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Nie planuje się przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących 
i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.

Posiada Pan(i) prawo do:

  • dostępu do swoich danych, jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pan(i), że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Przetwarzanie Pana(i) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe w opisanym powyżej zakresie jest Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach z siedzibą w Jeziorzanach nr 3, e-mail: biuro@ospjeziorzany.pl.